Meneer maakt je GEK met zijn Algemene Voorwaarden. Nooit meer een saaie zaterdagmiddag.

Gevestigd aan het

Tussendek 70 (geen bezoekadres)
1034 TT Amsterdam
Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34297160

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1

Artikel 1. Definities. 1

Artikel 2. Toepasselijkheid. 2

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes. 2

Artikel 4. Deelname aan het Event 2

Artikel 5. Facturatie en betaling. 3

Artikel 6. Aansprakelijkheid. 3

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten. 3

Artikel 8. Privacy en gegevensbeheer 4

Artikel 9. Klachten. 4

Artikel 10. Vrijwaring. 4

Artikel 11. Toepasselijk recht 4

Artikel 12. Geschillen. 4

HOOFDSTUK 2. EVENTS MET OPEN INSCHRIJVING.. 4

Artikel 13. Inschrijving. 4

Artikel 14. Maaltijden en drank. 5

Artikel 15. Annulering van de inschrijving door een Opdrachtgever 5

Artikel 16. Annulering van het Event door Meneer Wateetons. 5

HOOFDSTUK 3. EVENTS IN OPDRACHT. 5

Artikel 17. Annulering door de Opdrachtgever 5

Artikel 18. Wijziging van het aantal Deelnemers. 6

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

De bepalingen van dit onderhavige hoofdstuk 1 zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Meneer Wateetons en een Opdrachtgever of Deelnemer ten aanzien van de deelname aan een Event dat door Meneer Wateetons – al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever – wordt georganiseerd.

Artikel 1. Definities

 1. Meneer Wateetons: organisator van het Event en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Event of daartoe is ingeschreven.
 3. Event(s): evenementen, workshops, seminars, trainingen, congressen, symposia en andere (zakelijke) bijeenkomst(en).
 4. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die de inschrijving tot deelname aan een Event ten behoeve van zichzelf of één of meer Deelnemers verricht, dan wel aan Meneer Wateetons opdracht geeft tot het organiseren van (een gedeelte van) een Event en wederpartij bij de overeenkomst met Meneer Wateetons in de zin van 6:231 sub c BW.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan Meneer Wateetons diensten en/of werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever verricht, waaronder doch niet beperkt tot het organiseren en/of verzorgen van (een gedeelte van) een Event, dan wel de overeenkomst op basis waarvan een of meer Deelnemers deelnemen aan een Event, zoals bijvoorbeeld een workshop.
 6. Inschrijfgeld: het bedrag dat de Opdrachtgever per ingeschreven Deelnemer aan Meneer Wateetons verschuldigd is.
 7. Toegangsbewijs: het (digitale) biljet dat recht geeft op toegang tot het Event.
 8. Aanvang: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het Event of zoveel eerder als de activiteiten starten.
 9. Eind(e): het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het Event of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.
 10. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Meneer Wateetons waarbij een Deelnemer zichzelf inschrijft of door de Opdrachtgever wordt ingeschreven teneinde deelname aan een Event mogelijk te maken, alsmede op alle overeenkomsten tussen en Meneer Wateetons en de Opdrachtgever ten aanzien van een opdracht tot het organiseren van (een gedeelte van) een Event.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door Meneer Wateetons. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet op de overeenkomst met Meneer Wateetons van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de Opdrachtgever de inschrijving ten behoeve van één of meer derden (Deelnemers) verricht, dan is de Opdrachtgever verplicht de betreffende Deelnemer(s) op de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden te wijzen en aan deze Deelnemer(s) een exemplaar van de onderhavige voorwaarden te verstrekken.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Meneer Wateetons in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Meneer Wateetons vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 5. Meneer Wateetons is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden toepassen 30 dagen na kennisgeving. De wijziging en de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking zullen treden, wordt per e-mail of op een andere wijze aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. Indien Meneer Wateetons de algemene voorwaarden wijzigt en de Opdrachtgever komt hierdoor in een ongunstigere positie te verkeren, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving op te zeggen. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst niet voor de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen opzegt, wordt de instemming van de Opdrachtgever met de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden verondersteld.
 6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Meneer Wateetons gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Meneer Wateetons zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Meneer Wateetons opgegeven aantallen, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Meneer Wateetons zijn aanbieding baseert.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Meneer Wateetons binden Meneer Wateetons niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Meneer Wateetons niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de offerte van Meneer Wateetons te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van Meneer Wateetons.

Artikel 4. Deelname aan het Event

 1. De Opdrachtgever en Deelnemers zijn gehouden om met normaal fatsoen en respect om te gaan met de materialen, machines en de ruimte waar het Event plaatsvindt. Ook dienen de Deelnemers de werkruimte na afloop van het Event opgeruimd en schoon achter te laten. De Deelnemer is verantwoordelijk voor schade en/of letsel die de Deelnemer veroorzaakt tijdens het Event. Indien de Deelnemer door een derde (Opdrachtgever) werd ingeschreven, is de Opdrachtgever eveneens volledig aansprakelijk voor door deze Deelnemer veroorzaakte schade.
 2. Van de Deelnemers wordt verwacht dat zij alle instructies van (medewerkers van) Wateetons of van door Meneer Wateetons ingeschakelde derden, met betrekking tot veiligheid en het verloop van het Event, opvolgen.
 3. Voorts is de Deelnemer verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de exploitant van de locatie waar het Event plaatsvindt, het ordepersoneel, brandweer, politie en andere bevoegden.
 4. Indien voor het Event speciale kleding of materiaal is vereist, zal Meneer Wateetons dit duidelijk in de offerte of bij de inschrijving vermelden.
 5. Meneer Wateetons zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Meneer Wateetons is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Opdrachtgever, de Deelnemer of derden mocht ontstaan.

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling vooraf door middel van overboeking of online betaling via een door Meneer Wateetons aangeboden betaalwijze (zoals iDeal).
 2. Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt na ontvangst van een factuur, zal Meneer Wateetons een factuur, met betrekking tot de kosten voor deelname van het aantal door de Opdrachtgever ingeschreven Deelnemers, aan de Opdrachtgever sturen. Meneer Wateetons behoudt zich het recht voor facturen digitaal te verzenden. De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op korting, verrekening of opschorting van betaling.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Meneer Wateetons maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Meneer Wateetons gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdens het Event gebruik maakt of wenst te maken van meer diensten of producten dan van tevoren overeengekomen, dan worden deze extra diensten en producten aanvullend door Meneer Wateetons aan de Opdrachtgever in rekening gebracht voor zover de Opdrachtgever door Meneer Wateetons op deze bijkomende kosten is gewezen.
 6. De kosten voor documentatie, (werk)materialen en ingrediënten zijn bij het Inschrijfgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 7. Alle door Meneer Wateetons vermelde en opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Meneer Wateetons is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij de Deelnemer ten gevolge van deelname aan een Event.
 2. Meneer Wateetons is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door Deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen, vervoermiddelen en andere persoonlijke eigendommen.
 3. Indien en voor zover Meneer Wateetons – om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.
 4. Meneer Wateetons geeft geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, noch voedselveiligheid van de producten die door een Deelnemer na afloop van het Event mee naar huis worden genomen (zoals droge worst, paté, charcuterie of vers gemaakte vleesproducten als verse worst of rauw vlees). Meneer Wateetons aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever, Deelnemer of derden lijden als gevolg van (consumptie van) mee naar huis genomen producten.
 5. Naast medewerkers van Meneer Wateetons kunnen tevens derde partijen door Meneer Wateetons worden ingezet om Events vorm en inhoud te geven. Zij handelen hierbij zo zorgvuldig mogelijk. Niettemin is Meneer Wateetons niet aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden tijdens de Events.
 6. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Meneer Wateetons.

 

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de Events en op alle in verband daarmee door of namens Meneer Wateetons of derden uitgegeven (werk)materiaal, recepten, folders/brochures, digitale gegevenshouders, etc. berusten uitsluitend bij Meneer Wateetons, zijn licentiegevers respectievelijke de rechthebbende. Alle van of namens Meneer Wateetons of derden in het kader van de Events verkregen informatie, recepten en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Opdrachtgever en/of Deelnemer. Het is de Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie, recepten en (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbende. De overeenkomst met de Opdrachtgever strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de Events en de in het kader daarvan door of namens Meneer Wateetons of derden aangeboden informatie, recepten of (werk)materiaal, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 8. Privacy en gegevensbeheer

Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met Meneer Wateetons aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Deelnemer(s) opgenomen in het klantenbestand van Meneer Wateetons. Meneer Wateetons houdt zich daarbij aan alle door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige dwingendrechtelijke (privacy)wetgeving en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de Opdrachtgever en/of Deelnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 9. Klachten

 1. Indien de Opdrachtgever of Deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Meneer Wateetons of diens vertegenwoordiger ter plekke, opdat deze een passende oplossing kan treffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Event schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Meneer Wateetons.
 3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het Event of, indien het Event geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de overeengekomen Aanvang.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Meneer Wateetons voor mogelijke aanspraken van derden, waaronder werknemers van de Opdrachtgever, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Opdrachtgever of een Deelnemer toerekenbaar is.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om Meneer Wateetons zowel in als buiten rechte bij te staan indien Meneer Wateetons wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Meneer Wateetons, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Meneer Wateetons en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle tussen Meneer Wateetons en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien de Opdrachtgever of Deelnemer woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 12. Geschillen

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Meneer Wateetons, tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling zich hiertegen verzet.

HOOFDSTUK 2. EVENTS MET OPEN INSCHRIJVING

De bepalingen van dit onderhavige hoofdstuk 2 zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen Meneer Wateetons en een Opdrachtgever of Deelnemer ten aanzien van de deelname aan of inschrijving voor een Event met open inschrijving.

Artikel 13. Inschrijving en deelname

 1. Inschrijving voor deelname aan een Event met open inschrijving vindt plaats door middel van het invullen en verzenden van het daartoe bestemde online inschrijfformulier. Zodra de Opdrachtgever alle stappen van het online inschrijfproces succesvol heeft doorlopen, bevestigt Meneer Wateetons de inschrijving zo spoedig mogelijk via e-mail. Door verzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier komt de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Meneer Wateetons voor het betreffende Event en het opgegeven aantal Deelnemers tot stand.
 2. Indien een Deelnemer niet kan deelnemen aan het Event (bijvoorbeeld omdat de Deelnemer die dag verhinderd is) dan mag de Deelnemer zich laten vervangen door een willekeurige andere persoon. De Deelnemer die verhinderd is zal Meneer Wateetons uiterlijk 2 dagen voor Aanvang van het Event op de hoogte stellen van deze wijziging en daarbij de voor- en achternaam van de vervangende Deelnemer aan Meneer Wateetons doorgeven.
 3. De Deelnemer hoeft geen tickets of toegangsbewijs mee te nemen naar het Event. De inschrijving van de Deelnemer wordt door Meneer Wateetons is digitaal geregistreerd.

Artikel 14. Maaltijden en drank

Bij alle Events met open inschrijving is een maaltijd inbegrepen, tenzij anders vermeld. Allergieën moeten op moment van inschrijving worden aangegeven, zodat Meneer Wateetons hier rekening mee kan houden. Water, fris, bier en wijn zijn tijdens het Event ook inbegrepen, tenzij anders vermeld. Drank zal worden ingeschonken door de medewerkers van Wateetons, tenzij expliciet anders gemeld. Meneer Wateetons behoudt zich het recht voor om de drankafname te limiteren.

Artikel 15. Annulering van de inschrijving door een Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, gelden de volgende regels:
  1. Bij annulering meer dan 14 dagen voor Aanvang van het Event is de Opdrachtgever geen vergoeding aan Meneer Wateetons verschuldigd;
  1. Bij annulering minder dan 15 dagen maar meer dan 7 dagen voor Aanvang van het Event, ontvangt de Opdrachtgever 50% van het Inschrijfgeld retour;
  1. Bij annulering minder dan 8 dagen maar meer dan 72 uur voor Aanvang van het Event, ontvangt de Opdrachtgever 25% van het Inschrijfgeld retour;
  1. Bij annulering minder dan 73 uur voor Aanvang van het Event of in geval de Deelnemer niet komt opdagen, ontvangt de Opdrachtgever geen restitutie.
 2. Wanneer een Deelnemer zijn/haar deelname aan een Event wenst te verplaatsen naar een andere datum, dan wordt dit gezien als een annulering. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van lid 1 van toepassing.

Artikel 16. Annulering van het Event door Meneer Wateetons

 1. Voor ieder Event geldt een minimum aantal benodigde inschrijvingen om het Event door te kunnen laten gaan. Meneer Wateetons behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het Event te annuleren tot 5 dagen voor het begin van het Event en zonder dat Meneer Wateetons jegens de Opdrachtgever of Deelnemer gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Wanneer Meneer Wateetons besluit een Event te annuleren, dan ontvangen de Opdrachtgever en Deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt door Meneer Wateetons een passend alternatief aangeboden. Als de Opdrachtgever of Deelnemer geen gebruik wenst te maken van dit alternatief, betaalt Meneer Wateetons het Inschrijfgeld binnen 7 dagen terug.

HOOFDSTUK 3. EVENTS IN OPDRACHT

De bepalingen van dit onderhavige hoofdstuk 3 zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen Meneer Wateetons en een Opdrachtgever waarbij Meneer Wateetons op initiatief en opdracht van de Opdrachtgever een Event (of een gedeelte daarvan) organiseert.

Artikel 17. Annulering door de Opdrachtgever

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, gelden de volgende regels:
  1. Bij annulering meer dan 30 dagen voor Aanvang van het Event is de Opdrachtgever geen vergoeding aan Meneer Wateetons verschuldigd;
  1. Bij annulering minder dan 30 dagen maar meer dan 14 dagen voor Aanvang van het Event, is de Opdrachtgever 50% van het geoffreerde bedrag aan Meneer Wateetons verschuldigd;
  1. Bij annulering minder dan 15 dagen maar meer dan 72 uur voor Aanvang van het Event, is de Opdrachtgever 75% van het geoffreerde bedrag aan Meneer Wateetons verschuldigd;
  1. Bij annulering minder dan 73 uur voor Aanvang van het Event, is de Opdrachtgever 100% van het geoffreerde bedrag aan Meneer Wateetons verschuldigd.
 2. Wanneer de Opdrachtgever een Event wenst te verplaatsen naar een andere datum, dan wordt dit gezien als een annulering. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van lid 1 van toepassing.

Artikel 18. Wijziging van het aantal Deelnemers

 1. Opdrachtgever kan het aantal Deelnemers tot uiterlijk 5 werkdagen voor Aanvang van het Event via e-mail kosteloos naar beneden bijstellen, met een maximum van 10% van het geoffreerde of oorspronkelijk door de Opdrachtgever opgegeven aantal Deelnemers.
 2. Extra Deelnemers kunnen tot uiterlijk 5 dagen voor Aanvang van het Event worden aangemeld. Wanneer het aantal Deelnemers het aantal geoffreerde of oorspronkelijk door de Opdrachtgever opgegeven aantal Deelnemers overstijgt, zal het factuurbedrag naar evenredigheid worden aangepast.
 3. Wanneer er een minimum aantal Deelnemers geldt, wordt dit aantal door Meneer Wateetons in de offerte vermeld. Meneer Wateetons zal in dat geval ten minste de kosten voor het minimum aantal Deelnemers aan de Opdrachtgever in rekening brengen, dus ongeacht of er uiteindelijk minder Deelnemers aan het Event hebben deelgenomen.
whatsapp